Kategorie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.


Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.WDomowychCenach.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
Skorzystanie z usług serwisu www.WDomowychCenach.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§ 2 Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie pod adresem www.WDomowychCenach.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 3 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Zawarcie Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Zleceniobiorcę może nastąpić za pomocą zgłoszenia telefonicznego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pomocą formularza o nazwie Koszyk zamieszczonego na www.WDomowychCenach.pl, jednak w obecnym etapie działania tylko w wybranych miastach; w Bydgoszczy, Toruniu, Krotoszynie, Łodzi, Włodawie, Nowym Sączu. W pozostałych miastach poszukujemy kierowców, handlowców, menadżerów w celu uruchomienia usługi, kontakt w tej sprawie: inkubator@portalpolski.pl 

Zleceniobiorca realizuje Zamówienie w oparciu o informacje przedstawione w treści Zamówienia. Jeżeli treść Zamówienia nie zawiera informacji wystarczających do świadczenia Usługi, Zleceniobiorca może zwrócić się do Użytkownika celem ich doprecyzowania.
Zleceniobiorca realizuje Zamówienie w czasie ustalonym w Zamówieniu;

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w razie nie podania przez użytkownika miejsca dostawy i danych kontaktowych służących uzgodnieniom w razie zaistnienia trudności z dostarczeniem.

Użytkownik korzystający z usług wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich wiadomości związanych z realizacją zamówienia drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.


Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie danych i okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia i jego treść.

 

§ 4 Serwis

www.WDomowychCenach.pl  jest serwisem zakupów detalicznych, czyli oferującym produkty spożywcze i towary innych branż w ilościach typowych dla gospodarstw domowych klientów detalicznych. Natomiast zakupy w ilościach półhurtowych i hurtowych są realizowane tylko po uzgodnieniu z miejscowym operatorem w danym mieście - dane kontaktowe operatorów poszczególnych miast są eksponowane w zakładce: JAK KUPOWAĆ?


 

§ 5 Reklamacje

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na całodobowo funkcjonujący adres inkubator[@]portalpolski.pl   Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie - z dbałością o interesy Klienta. Ze względu na niewielką wartość jednostkowych zakupów, specyficzną dla branży sprzedaży art. spożywczych, reklamacje rozpatrywane są na korzyść Klienta, bez zbędnych analiz, które byłyby droższe niż niewielka wartość danego produktu.

 

Zakwestionowany produkt rekompensowany jest niezwłocznie w formule żądanej przez Klienta - albo w postaci takiego samego, ale pełnowartościowego produktu albo w postaci zwrotu płatności do wysokości wartości zakwestionowanego produktu. Z zastrzeżeniem jednak, że każda reklamacja rozpatrywana jest na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw regulujących sprzedaż internetową.

 

§ 6 Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług wymagana jest dowolna prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu pod adresem www.WDomowychCenach.pl niezbędnych do jego obsługi.

 

§ 7 Dane osobowe

Zleceniodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zleceniodawca jest administratorem danych w zakresie koniecznym do realizowania zamówień.
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Użytkownik korzystający z Usług portalu www.WDomowychCenach.pl wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, opracowywanie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych:
w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczonych Usług;
w celach statystycznych;
w celach reklamowych, marketingowych, w celu badania zachowań i preferencji Użytkowników, przy czym wyniki tych badań wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby polepszenia świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę.

 

§ 8 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług świadczonych poprzez Zleceniobiorcę, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Zleceniobiorcę.


 

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia jej zawarcia, przy czym uprawnienie to nie przysługuje w szczególności wówczas, gdy:
świadczenie usługi rozpoczęto, przed upływem 10 dni licząc od dnia zawarcia Umowy,
świadczenie, ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócone.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.


Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Zleceniobiorcę z Użytkownikiem Umów.

Prawem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów mogących powstać na tle świadczenia Usług jest prawo polskie.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym będzie informował przez zamieszczenie aktualnego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej www.WDomowychCenach.pl. Jednakże Usługa, której wykonywanie rozpoczęto przed uzupełnieniem lub zmianą Regulaminu będzie świadczona na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.